Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Oświadczenia na potrzeby FATCA

25 listopadaa 2016 r.

Oświadczenia FATCA służą określeniu, czy posiadacz rachunku finansowego jest rezydentem Stanów Zjednoczonych. Składają je osoby fizyczne i prawne, które posiadają rachunki finansowe otwarte po 30 czerwca 2014 r. O trybie wywiązania się z obowiązku decyduje moment otwarcia rachunku finansowego.

Wynika to z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA . Ustawa nakłada na polskie instytucje finansowe obowiązek identyfikacji amerykańskich rachunków raportowanych oraz przekazania informacji o nich ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

W dalszej kolejności informacje te zostaną przekazane administracji skarbowej Stanów Zjednoczonych (Internal Revenue Service). Ich gromadzenie przez instytucje finansowe podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przekazywane informacje są również objęte tajemnicą skarbową.

Oświadczenia dla rachunków finansowych otwartych:

pomiędzy 1 lipca 2014 r. a 30 listopada 2015 r. (tzw. okres przejściowy) są składane na żądanie instytucji finansowej w terminie do 30 listopada 2016 r., przy czym z takim żądaniem instytucja powinna wystąpić w terminie do 30 marca 2016 r.; po 30 listopada 2015 r. są składane na bieżąco w ramach procedury otwarcia rachunku finansowego.

Niezłożenie oświadczenia o statusie podatkowym posiadacza rachunku finansowego twartego w okresie przejściowym w terminie do 30 listopada 2016 r. spowoduje czasową blokadę rachunku finansowego przez instytucję finansową. Nastąpi to w terminie 3 dni roboczych, o czym posiadacz rachunku zostanie niezwłocznie poinformowany. Odblokowanie rachunku nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez instytucję finansową wymaganego oświadczenia.

Z obowiązku identyfikacji, a więc i składania oświadczeń, wyłączono liczne rachunki o tzw. niskim ryzyku bycia wykorzystanym do uchylenia się od opodatkowania. Należą do nich:
  • rachunki depozytowe oraz pieniężne umowy ubezpieczenia posiadane przez osobę fizyczną, których saldo albo wartość nie przekracza na dzień 1 grudnia 2015 r. 50 000 USD
  • rachunki kart kredytowych lub rachunki kredytów odnawialnych posiadane przez inny niż osoba fizyczna podmiot, jeżeli instytucja finansowa prowadząca te rachunki wdrożyła zasady i procedury, które zapobiega przekroczeniu wartości kredytu dostępnego dla posiadacza rachunku ponad kwotę 50 000 USD.
Osobną kategorię rachunków finansowych, co do których nie istnieje obowiązek składania oświadczeń, stanowią rachunki otwarte przed 1 lipca 2014 r. Ich identyfikacja nastąpi w oparciu o informacje, którymi dysponują instytucje finansowe. Jedynie w przypadku wątpliwości co do statusu podatkowego posiadaczy takich rachunków instytucja finansowa może wnioskować o złożenie dodatkowych dokumentów poświadczających miejsce rezydencji, np. certyfikatu rezydencji.
Źródło: Ministerstwo Finansów