Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Zmiana właściwości US

12 październikaa 2016 r.

17 października 2016 r. mija termin na złożenie zawiadomienia o zmianie właściwości urzędu skarbowego od 1 stycznia 2017 dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Urzędy które będą obsługiwały „dużych podatników” obsługują jedynie kategorie podatników określone w ustawie o urzędach i izbach skarbowych. Pozostali podatnicy (w tym wszystkie osoby fizyczne) rozliczają się w urzędach skarbowych, które są dla nich właściwe ze względu na miejsce zamieszkania. Obowiązek złożenia zawiadomienia ze względu na osiągany przychód mają dwie kategorie podatników:
  • podatnicy, którzy od nowego roku zaczynają podlegać urzędom skarbowym właściwym dla „dużych podatników” oraz
  • podatnicy, którzy tracą do tego prawo.
Wzór zawiadomienia określa załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z 23 września 2003 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zmianie właściwości naczelnika urzędu skarbowego (Dz.U. z 2003 r. Nr 175, poz. 1698).

Niedokonanie zawiadomienia nie ma znaczenia prawnego dla określenia właściwości urzędu skarbowego, ponieważ zmiana właściwości następuje z mocy prawa. Niedopełnienie powyższego obowiązku może jednak skutkować odpowiedzialnością karno -skarbową.

Jak stanowi art. 80 k.k.s podatnicy, którzy wbrew obowiązkowi nie składali w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej podlegają karze grzywny.