Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Zmiana przepisów Kodeksu postępowania cywilnego od 8 września 2016 r.

12 września 2016 r.

Zgodnie z art. 773. § 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw :

„ W przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej do tej samej rzeczy albo prawa majątkowego egzekucje do tej rzeczy albo prawa majątkowego prowadzi łącznie ten sądowy albo administracyjny organ egzekucyjny, który jako pierwszy dokonał zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa – organ egzekucyjny, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie.”

O właściwości organu egzekucyjnego zobowiązanego do prowadzenia łącznej egzekucji, nie będzie decydował- jak dotychczas- sąd, lecz ustawa – Kodeks postępowania cywilnego.

Obowiązkiem pracodawcy jest niezwłoczne zawiadomienie o zbiegu egzekucji właściwych organów egzekucyjnych, wskazując datę doręczenia zawiadomień o zajęciach dokonanych przez te organy i wysokość należności, na poczet których zostały dokonane zajęcia.

W takim przypadku zaleca się dołączenie do zawiadomienia o zbiegu egzekucji np. kserokopii otrzymanych zajęć.

Organ, który będzie właściwy do otrzymania zajętych kwot, będzie też właściwy do prowadzenia łącznej egzekucji z wynagrodzenia pracownika.

O sposobie postępowania w przypadku powstania takiego zbiegu egzekucji po 7 września 2016 r. komornik ma obowiązek pouczyć pracodawcę, dokonując zajęcia.